Maatschap Hupperetz gelegen in het Limburgse dorp Schinveld is een gemengd agrarisch bedrijf gespecialiseerd in akkerbouw, agrarisch natuurbeheer en het houden van het ras 'Blonde d'Aquitaine' vleesstieren. Deze landbouwtakken zijn nauw met elkaar verbonden door middel van de zogeheten 'kringlooplandbouw'. De snijmais en de granen van de akkerbouwpercelen alsook de luzerne uit het Agrarisch Natuur-en Landschapsbeheer dienen als voer voor de vleesstieren. Op de akkers zorgt stromest, geproduceerd door onze stieren, voor een vruchtbare en humusrijke bodem. Deze bodem is uitstekend geschikt voor onze teelten. Hierdoor is er een duurzaam kringloopproces binnen ons bedrijf aanwezig, namelijk: teelt gewas – veevoer – stromest – teelt gewas – enz.Daarnaast zijn er ook andere duurzaamheidsaspecten gerealiseerd zoals electriciteitsopwekking door middel van zonnepanelen en uitstootreductie door middel van een emissiereducerend stalsysteem. Niet minder belangrijk zijn de biologische effecten, zoals zuurstofproductie en koolzuurgasopname (i.e. fotosynthese), door al onze planten die we verbouwen op onze akkers.
Bovendien zijn wij gecertificeerd voor het 'Beter Leven Keurmerk 2 sterren runderen' van de Dierenbescherming en voor 'Maatlat Duurzame Veehouderij' volgens de Stichting Milieukeur.