De korenwolf , welke de laatste decennia in Zuid-Limburg op de lössgronden dreigde uit te sterven , is terug in het wild uitgezet. Dit gebeurde vanaf 2002 in clustergebieden, waarvan enkele van onze percelen deel uitmaken en waarin de korenwolfpopulatie aan een opmars bezig is. Om de overlevingskansen van deze hamster te vergroten worden dichte bodembedekkende gewassen geteeld welke beschutting bieden tegen  roofdieren. Deze gewassen worden in het najaar niet geoogst maar blijven gedurende de winter op de akkers staan. Deze teelten bieden naast beschutting ook voedsel voor de korenwolf met name wanneer de overige landerijen na de oogst kaal zijn geworden en de korenwolf zijn wintervoorraad begint aan te leggen in zijn burchten op een diepte van circa 1,10 m onder de grond. Hier houdt de hamster zijn winterslaap vanaf half oktober tot april. Ten behoeve van dit ecologische korenwolfbeheer telen wij op roulerende wijze en in nauw overleg met de gebiedscoördinator vanuit onderzoeksinstituut Alterra, verbonden aan Universiteit Wageningen,  o.a. de gewassen luzerne, granen, bladrammenas of een combinatie van deze.

Luzerne wordt geteeld deels als voedsel en beschutting voor de korenwolf en deels als onderdeel van  het rantsoen voor de vleesstieren. De wortels van luzerne bevatten knolletjes, die de specifieke eigenschap bezitten om stikstof -welke de plant uit de lucht haalt- te binden en op te slaan. Na afbraak in de grond dienen deze organische stoffen als biologische stikstofbemesting voor de volgteelt.

Bladrammenas wordt eveneens geteeld als voedsel en beschutting voor de korenwolf en dient daarnaast als biologische stikstofbemesting (groenbemesting)voor de volgteelt suikerbieten; bladrammenas bindt stikstof en fosfaat  uit de grond, waardoor uitspoeling naar het grondwater tot een minimum beperkt wordt. Nadat deze teelt ondergewerkt is, breekt deze organische stof langzaam af en heeft daarmee een positieve invloed op de bodemvruchtbaarheid. De teelt die hierop volgt kan de geleidelijk vrijgekomen voedingsstoffen op een efficiënte wijze opnemen en zich hiermee volledig ontwikkelen.Mede door dit recyclingproces past onze bedrijfsvoering volledig in het eco-systeem.